Contributies

Contributies

650CCD15-7B07-46D3-9084-DD0647E8368E.jpeg

Samenwerking NIKKI met betrekking tot inning van de contributies.

Het Bestuur van SVV Scheveningen heeft besloten om met ingang van het seizoen 2021-2022 een samenwerking te startenmet NIKKI met betrekking tot de inning van de contributies.

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uwcontributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijksetermijnbetalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink opgenomen. Bij de betaling van contributie per maandelijkse termijn worden administratiekostenin rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keerwenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

U ontvangt medio augustus de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de totaal te betalen contributie voor het seizoen 2021 – 2022 die verdeeld wordt over 8 maandelijkse termijnen. Vervolgensontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van eeniDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

Wanneer u in augustus geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar svvscheveningen@nikki.nl

Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de contributie int.

Administratiekosten termijnbetalingen

NIKKI brengt een vast bedrag in rekening m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijksetermijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Dezekosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

N.B. De in rekening gebrachte kosten bij termijnbetalingen zijnniet voor SVV Scheveningen, maar uitlsuitend voor NIKKI terdekking van de door haar gemaakte kosten.

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wiju door naar de website van NIKKI; www.nikki.nl.

Clubwerkersbijdrage

Vanaf seizoen 2020-2021 betalen alle leden eenclubwerkersbijdrage.

De clubwerkersbijdrage is noodzakelijk omdat de club ondanksde inzet van vele vrijwilligers toch heel vaak vrijwilligers te kortkomt. Het moet de leden stimuleren om zich voor de club in tezetten en daarnaast worden deze gelden gebruikt voorverschillende vrijwilligersprojecten binnen SVV Scheveningen.

Per seizoen wordt € 25,00 bovenop de contributie geïncasseerd. Bij meerdere spelende leden in 1 gezin wordt dit slechts 1 maalin rekening gebracht voor de leden tot en met 18 jaar.

Dit bedrag kan terugverdiend worden door:

het behalen van 25 punten door zich een aantal uren per seizoen in te zetten voor de noodzakelijke SVV clubtaken(via vrijwilligersrooster club app)
een vaste vrijwilligerstaak uit te voeren
door mee te doen met een vrijwilligersproject (JeugdIncentive Programma)

Voor vrijwilligers die geregistreerd staan of het aantal puntenbehaald heeft wordt de bijdrage niet in rekening gebracht voorhet daarop volgende seizoen of teruggestort bij beëindiging van het lidmaatschap in dat jaar.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaarper e-mail op svvscheveningen@nikki.nl
2. De gehele communicatie betreffende de inning van onzecontributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragenen verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.
3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contantebetalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzennaar NIKKI.
4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bijuitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.
 

Voorwaarden lidmaatschap

Bij opzegging van het lidmaatschap lopende het seizoen blijft de volledige contribute verschuldigd.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het gehele of lopendeverenigingsjaar en wordt zonder schriftelijke opzegging van het lid voor 15 juni van het lopende verenigingsjaar automatischverlengd.

Indien het lidmaatschap lopende het verenigingsjaar wordtaangegaan wordt de contributie naar rato berekend.

Restitutie wordt niet verleend.

Indien u gebruik maakt van een Ooievaarspas dient u deze pas persoonlijk te laten scannen door de ledenadministratie, hiervoorontvangt u een uitnodiging

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!