Cookie beleid svv Scheveningen

De website van svv Scheveningen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Reglement Sociaal Veilige Sportomgeving

Reglement Sociaal Veilige Sportomgeving

Vertrouwens Contactpersoon (VCP)

Reglement Sociaal Veilige Sportomgeving

SVV Scheveningen

Inleiding 
Door de huidige omvang van de vereniging en de daarmee samenhangende professionalisering is door het bestuur van SVV Scheveningen  besloten tot het aanstellen van een Vertrouwens contactpersoon. Goed is om vooraf aan te geven dat onze ervaringen gelukkig niet van dien aard zijn, dat wij verwachten dat er veel klachten bij deze Vertrouwens contactpersoon zullen worden ingediend. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de definitie, nadelige gevolgen, belemmerende factoren voor het melden, preventieve activiteiten en maatregelen, de opvang door de Vertrouwens Contactpersoon, de klachtenregeling, de taken van de Vertrouwens Contactpersoon, werkwijze van de Vertrouwens contactpersoon, registratie en slotbepaling.
1.            Dit reglement beschrijft de positie en de taken van de door het bevoegd gezag van de voetbalvereniging SVV Scheveningen aangstelde Vertrouwens Contactpersoon. 
2.            De Vertrouwens Contactpersoon is aangesteld voor alle leden. 

Kwalificatie-eisen 
De Vertrouwens Contactpersoon 
a.            Beschikt over een uitstekende luistervaardigheid, over een goede gesprekstechniek en over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 
b.            Beschikt over zelf reflecterend vermogen en heeft een onafhankelijke en kritische opstelling; 
c.            Gaat zeer vertrouwelijk om met informatie; 
d.            Beschikt over aantoonbare deskundigheid; 
e.            Heeft kennis van en begrip voor mensen met een eigen sociale en culturele achtergrond; 
f.             Heeft kennis van de juridische aspecten rond ongewenst gedrag; 
g.            Heeft kennis van de sociale kaart; 
h.            Heeft tenminste een MBO+ denk- en werkniveau; 
i.             Is bereid de nodige (na-)scholing te volgen. 

Taken

De Vertrouwens Contactpersoon
a.            Begeleidt en ondersteunt betrokkenen bij de behandeling van hun klachten over of bij hunmeldingen van ongewenst gedrag; 
b.            Levert een bijdrage aan activiteiten binnen de vereniging gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag, aan de optimalisering van de kwaliteit van de veiligheid van de betrokkenen en aan het bewustwordingsproces inzake omgangsvormen;
c.            Levert een bijdrage aan het actualiseren van het beleid binnen de vereniging inzake veiligheid;
d.            Advies geven aan betrokkenen bij de vereniging die signalen denken te krijgen binnen de vereniging, dat het welzijn of de veiligheid van een andere betrokkene wordt bedreigd. 

 

Positie 
1.            De Vertrouwens Contactpersoon is, behoudens in de gevallen bij de wet bepaalt, uitsluitend verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag c.q. van de vereniging; 

2.            Deze verantwoording geschiedt met inachtneming van de noodzakelijke, bij de functie passende vertrouwelijkheid en geheimhouding;  

3.            De naam van de Vertrouwens Contactpersoon wordt vermeld op de website van de vereniging. Daar staat tevens vermeld op welke  wijze de vertrouwens contactpersoon bereikbaar is. 

Aansprakelijkheid 
Het bestuur van de vereniging en de vereniging in haar eigen hoedanigheid kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook geleden door het handelen en toedoen van de Vertrouwens Contactpersoon. 

Klachtenregeling voetbalvereniging SVV Scheveningen
Wie kan er een klacht indienen? 
Iedereen die lid of vrijwilliger (geen lid zijnde) is van de voetbalvereniging SVV Scheveningen  kan zijn of haar klacht indienen bij de Vertrouwens Contactpersoon. 

Geheimhouding 
Een ieder die als gevolg van - dit reglement  Sociaal Veilige Sportomgeving - op de hoogte is gebracht van feiten dan wel in het bezit is gekomen van schriftelijke stukken met betrekking tot een (mogelijk) geval van “ongewenste omgangsvormen” is verplicht tot geheimhouding van deze feiten tegenover derden en draagt er zorg voor dat bedoelde stukken niet onder ogen van derden komen zonder medeweten en akkoord van betrokkene. Vermelding van namen en personen in de rapportage of anderszins, moet slecht geschieden voor zover noodzakelijk is naar het oordeel van de Vertrouwens Contactpersoon.


Verantwoording Vertrouwens Contactpersoon 
De Vertrouwens Contactpersoon is ten aanzien van zijn / haar specifieke taken alleen verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur van de voetbalvereniging SVV Scheveningen.


Taakgebieden Vertrouwens Contactpersoon 
Opvang, advisering en begeleiding van de persoon die een klacht indient in verband met “ongewenste omgangsvormen”.
Beschikbaar zijn voor leden die een gesprek wensen omdat zij zich zorgen maken over welzijn of veiligheid van een ander lid. 
Het eventueel voeren van overleg met het Algemeen Bestuur (voorzitter) van de voetbalvereniging SVV Scheveningen.
De klager / klaagster behulpzaam zijn op alle mogelijke manieren die in redelijkheid verwacht mag worden. 
Het verschaffen van feitelijke informatie aan een eventuele bemiddelaar als betrokkene bemiddeling zinnig acht. 
Het eventueel doorverwijzen naar een andere (externe) hulpverleningsinstantie. 
Het bieden van eventuele nazorg aan klager / klaagster. 
Het onderhouden van contacten met de verschillende onderdelen binnen de voetbalvereniging SVV Scheveningen.


De Vertrouwens Contactpersoon is bevoegd tot het inwinnen van inlichtingen, echter nooit verder dan strikt noodzakelijk is voor de behandeling van de klacht. 
Er worden door de Vertrouwens Contactpersoon geen handelingen verricht ter uitvoering van de taken dan met instemming van de klager / klaagster. 


Werkwijze Vertrouwens Contactpersoon 
De werkwijze van de Vertrouwens Contactpersoon wordt gekenmerkt door omzichtigheid en vertrouwelijkheid en kan bestaan uit advisering, begeleiding en/of bemiddeling. Daar waar mogelijk stimuleert de Vertrouwens Contactpersoon melder / meldster zelf een oplossing te bewerkstelligen. Bij de afweging over zijn / haar opstelling houdt de Vertrouwens Contactpersoon rekening met: 
1.            De aard van de problemen waarop de melding betrekking heeft; 
2.            Het persoonlijk belang en welzijn van melder / meldster, de belangen van anderen en de belangen van de voetbalvereniging SVV Scheveningen.

Registratie 
De Vertrouwens Contactpersoon registreert de meldingen op anonieme wijze en brengt jaarlijks een verslag uit van zijn / haar werkzaamheden aan het Algemeen Bestuur (voorzitter) op een zodanige wijze dat de gegevens niet verwijzen naar een persoon. 

Definitie en uitingen van ongewenste omgangsvormen 

Deze zijn als volgt samen te vatten: 
 Seksuele intimidatie 
Alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer, die in het kader van de sportsituatie of onze organisatie plaatsvinden en door degene op wie ze gericht zijn als ongewenst worden beschouwd. Seksuele toenadering en herhaalde seksuele toenadering na afwijzing (ook in gevallen van aanvankelijke acceptatie). Aandringen op seksuele activiteiten, waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Of dwang tot seksuele activiteiten door middel van bedreiging of straf.

Aanranding of verkrachting.
 Agressie en geweld 
Voorvallen waarbij een persoon psychisch en / of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen. 
 Treiteren/pesten 
Dit zijn negatieve communicatieve handelingen die meestal tegen één persoon gericht zijn (afkomstig van één of meerdere personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden. 
• Discriminatie 
Tussen personen op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele voorkeur en de burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd). 
 Intimidatie 
Vrees aanjagen en bedreigingen door woord en/of gebaar. 
Andere ongewenste omgangsvormen, zoals opmerkingen en gedragingen die als vernederend worden ervaren. Ongepast en aanstootgevende gedrag. Ongewenste omgangsvormen zijn samengevatte, uitingen, direct of indirecte, in woord, gebaar of afbeelding, die ongewenst zijn dan wel redelijkerwijs als zodanig kunnen worden ervaren door diegene die ermee wordt geconfronteerd. Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij onder ongewenste omgangsvormen bestaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is en vaak worden ongewenste omgangsvormen gezien als misbruik van macht. Dat er echter een groot grensgebied bestaat waarover meningen uiteen lopen moge duidelijk zijn. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door betrokkene als ongewenst wordt ervaren. In de meeste gevallen heeft de betrokkene verscheidene malen gewezen op het hinderlijke en dus ongewenste in het gedrag van de ander(en) Desondanks gaan de ongewenste omgangsvormen door of worden herhaald. 


 Signalen 
Leden en vrijwilligers van de vereniging nemen zaken waar, die hen zorgen baren, en waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat het welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is. Te denken valt aan opmerkingen van leden, of fysieke verschijnselen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging in andere situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk).


Nadelige gevolgen van “ongewenste omgangsvormen” 
Wanneer mensen klachten hebben, maar deze niet kunnen uiten, dan kan dat ertoe leiden, dat zij problemen opkroppen, maar de situatie zelf verandert daardoor niet. De “ongewenste omgangsvormen” blijven dan deel uitmaken van de dagelijkse gang van zaken en er ontstaat vaak een uitzichtloze situatie, waardoor de sfeer, plezier en de prestaties minder worden. Het kan zo erg worden dat mensen uit onvrede en machteloosheid, zich ziek melden of zelfs gaan bedanken voor de vereniging. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.


Dit zou een vlucht zijn die niets oplevert; niet voor de betrokkene en niet voor de vereniging. Degene die lastig valt wordt niet gecorrigeerd en kan doorgaan met het ongewenste gedrag tegen anderen. 
Ook het achterwege laten van handelen wanneer signalen worden waargenomen kan ernstige schade betekenen voor de betreffende persoon, omdat soms een unieke kans om te komen tot een oplossing, of tot starten van een hulpverleningsproces hiermee verloren gaat. Het is ook goed te weten dat veel bedreigde kinderen hopen dat een jeugdleider hun problemen opmerkt, zonder dat zij deze expliciet durven aan de orde te stellen.

Het is van groot belang dat coördinatoren, trainers en leiders alert zijn op signalen uit de groep. 

Belemmerende factoren voor het melden van ongewenste omgangsvormen 
Mensen die geconfronteerd worden met “ongewenste omgangsvormen, in welke vorm dan ook, krijgen vaak te kampen met gevoelens van onzekerheid, verwarring, verlegenheid, machteloosheid, woede, perplex staan of schaamte tegenover derden. Het is dus geen wonder, dat klachten van “ongewenste omgangsvormen” relatief weinig worden geuit.  Anticipatie op mogelijke gevolgen voor zichzelf en de sfeer. Dit geldt vooral voor de vrouwen, hoewel het voorgaande ook meer en meer van toepassing lijkt op mannen. Er kan sprake zijn van een geleidelijk proces waarin aanvankelijk gemaakte complimenten worden geapprecieerd en als vriendelijk worden ervaren. 

Wanneer deze complimenten dan overgaan in minder ernstige maar toch vervelende intimiteiten tot ernstige of zeer hinderlijke intimidatie, is er sprake van “ongewenste omgangsvormen” Het is voor de betreffende persoon vaak moeilijk aan te geven wanneer de maat vol is en de zogenaamde cultuur binnen de vereniging is vaak bepalend voor wat normaal gevonden kan worden. Mensen die last hebben van het “normale gedrag” wordt verteld “dat zij daar maar tegen moeten kunnen, omdat zij anders niet in het team passen” Als klagen over “ongewenste omgangsvormen” tot gevolg heeft dat je er niet meer bij hoort, bijt je nog liever je tong af. 


Preventieve activiteiten en maatregelen 
Het bestrijden van “ongewenste omgangsvormen” is een zaak voor de gehele vereniging, waarvoor het bestuur de verantwoordelijkheid draagt. Van het bestuur wordt dus verwacht, dat het zich actief opstelt bij het bestrijden van “ongewenste omgangsvormen” Daarom hierna een aantal (preventieve) maatregelen die het bestuur ten dienste staan om “ongewenste omgangsvormen” te bestrijden.

Informatie en publiciteit dragen bij tot bewustwording van de (niet-)leden. Personen die met “ongewenste omgangsvormen” worden geconfronteerd, moeten een hoge drempel overwinnen voordat zij daartegen actie ondernemen om herhaling te voorkomen. Het is daarom niet eenvoudig deze mensen binnen de vereniging te bereiken. Een vorm om dat doel te halen is de informatie naar de mensen te communiceren via de website.

Het is nodig het onderwerp uit de individuele sfeer te halen, omdat het gaat om een probleem dat de gehele vereniging betreft. Proberen duidelijk te maken dat de beste oplossing is een directe en duidelijke afwijzing door degenen die onheus bejegend wordt.

Het is van belang, dat er vertrouwen wordt gewekt in de opvang en ten aanzien van de klachtenbehandeling. Tevens is het belangrijk dat men ervan doordrongen is dat “ongewenste omgangsvormen” werkelijk ongewenst zijn, niet alleen voor betrokkenen maar voor de gehele voetbalvereniging. 

Opvang door de Vertrouwens Contactpersoon 
Slachtoffers van “ongewenste omgangsvormen” hebben recht op deskundige hulp en opvang. De eerste stap is natuurlijk een geval van “ongewenste omgangsvormen” te bespreken met de “dader”. Dit is de meest directe weg, maar daar is soms durf voor nodig. De tweede stap zou kunnen zijn één en ander te bespreken met de trainer of leider van het team om op die manier een directe confrontatie met de “dader” uit de weg te gaan. Een volgende stap zou kunnen zijn één en ander te bespreken met een bestuurslid, zodat het bestuur zo mogelijk maatregelen kan treffen om de zaak uit de wereld te helpen. 

Een nadeel hiervan is, dat wellicht het hele bestuur op de hoogte zal zijn en dat is meestal niet de bedoeling. De laatste en misschien de meest aanbevelenswaardige stap is de zaak te bespreken met de Vertrouwens Contactpersoon. Deze persoon kan van groot belang zijn als eerstelijns opvang voor klachten ten aanzien van “ongewenste omgangsvormen” en hij of zij kan, waar nodig, advies uitbrengen of in het ergste geval doorverwijzen naar andere externe deskundigen. 

In verband met het vaak vertrouwelijke karakter van klachten in het kader van “ongewenste omgangsvormen” zijn de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in de hierna volgende klachtenregeling en taakgebieden beschreven en gewaarborgd. 

Begripsomschrijvingen 
Van “ongewenste omgangsvormen” is sprake bij: directe of indirecte uitingen in woord, gebaar, afbeelding of anderszins, die door een persoon als ongewenst wordt ervaren en lof waarvan de pleger redelijkerwijs kan/moet begrijpen dat iemand dat ongewenst vindt. Zie ook de definitie en uitingen van ongewenste omgangsvormen onder dat punt van dit reglement. 

Onder klager/klaagster wordt verstaan: een persoon die zich met een klacht tot de 
Vertrouwens Contactpersoon wendt. 

Onder aangeklaagde wordt verstaan: diegene ter zake wiens gedrag een klacht is ingediend. 

Onder Vertrouwens Contactpersoon wordt verstaan: diegene die de eerste opvang van klager of klaagster verzorgd indien een klacht wordt ingediend of overwogen 

 

Reglement opgemaakt op 1 november 2016

 

Bestuur SVV Scheveningen.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!