Scheveningen 1

Voorbereiding
Seizoen 2020-2021
   
SVC'08-SVV Scheveningen
zaterdag 1 augustus
aanvang: 14.30  uur

Oostersportpark
Van Brienenlaan 15
2244 BP  Wassenaar

Superfan Poster

de Schollekoppen

Topper van de week

Er mag weer getraind worden!!
Check de info en richtlijnen
op de website.

Gedragregels

 

Anti Racisme en Discriminatie

 

I. INLEIDING 

 

Met ingang van het seizoen 2009/2010 dient elke licentiehouder in het kader van het licentiesysteem 

 

van de KNVB antiracisme beleid te hebben opgesteld en toegepast. Dit beleid dient in lijn te zijn met 

 

het zogeheten “10 point plan on racisme” van de UEFA. 

 

Onder racisme wordt verstaan: het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens 

 

het ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde. Discriminatie kan worden omschreven als: 

 

ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken. 

 

Het onderhavige protocol is opgesteld door de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) in 

 

nauwe samenwerking met de Stichting Meer dan Voetbal en is goedgekeurd door de UEFA en de 

 

Licentiecommissie van de KNVB. Het protocol beoogt in zijn algemeenheid het antiracisme (en 

 

antidiscriminatie) beleid en de daarin toe te passen maatregelen voor alle licentiehouders te 

 

beschrijven die vervolgens per licentiehouder dienen te worden geconcretiseerd. Hierbij kan elke licentiehouder inspelen op de specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld problemen en/of behoeften) in haar regio. Door ook licentievoorwaarden toe te passen in de nieuw gevormde 3e divisie is dit ook voor de SVV Scheveningen van toepassing.

 

II. MAATREGELEN 

 

Het beleid en de maatregelen van SVV Scheveningen tegen racisme en discriminatie behelst tenminste de nader te noemen maatregelen en acties. 

 

a. Verklaring 

 

SVV Scheveningen verklaart nadrukkelijk afstand afstand te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. In de verklaring is onder andere opgenomen dat racisme en elke ander vorm van discriminatie niet zal worden getolereerd door de SVV Scheveningen. Deze verklaring wordt actief uitgedragen door SVV Scheveningen, onder andere door op de website van de vereniging aandacht te besteden aan racisme en discriminatie (en de desbetreffende verklaring/statement van SVV Scheveningen te plaatsen). 

 

b. Racisme en discriminatie op het complex van de SVV Scheveningen 

 

SVV Scheveningen zal nadrukkelijk racisme en discriminatie op haar complex verbieden. De 

 

vereniging zal zich er maximaal voor inspannen dat een ieder die zich op het complex bevindt zich hieraan houdt

 

 

 

c. Stelling nemen tegen racisme en discriminatie 

 

Onverminderd de verklaring als bedoeld onder a., zal SVV Scheveningen actief stelling nemen tegen racisme en discriminatie. Hiertoe zal de vereniging onder andere haar contacten met de media gebruiken.

 

d. Voorwaarde verkrijgen (seizoens) vereniging card 

 

Als voorwaarde voor het (kunnen) verkrijgen van een (seizoens) vereniging card van SVV Scheveningen zal gelden dat de desbetreffende persoon zich niet schuldig maakt aan racisme en/of discriminatie. 

 

e. Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda 

 

SVV Scheveningen zal maatregelen nemen tegen personen en partijen die racistische en discriminerende uitingen en propaganda uitdragen en/of distribueren in op zijn complex. 

 

f. Maatregelen jegens spelers, coaches en/of overig personeel 

 

SVV Scheveningen zal (disciplinaire) maatregelen nemen jegens spelers, coaches en overige 

 

werknemers van de vereniging die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie. 

 

g. Kenbaar maken beleid en maatregelen aan andere verenigingen 

 

SVV Scheveningen zal aan de andere verenigingen kenbaar maken welk beleid zij voert (en welke 

 

maatregelen zij neemt) met betrekking tot het tegengaan van racisme en discriminatie opdat kan worden gekomen tot een optimale afstemming en samenwerking. 

 

h. Samenwerking met stewards 

 

In samenspraak met de stewardorganisatie is afgesproken hoe op te treden 

 

tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden van SVV Scheveningen. De vereniging zal proactief optreden tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende leuzen bevatten, wat onder meer betekent dat deze uitingen zullen worden verwijderd van het complex. 

 

i. Aannamebeleid personeel 

 

SVV Scheveningen draagt zorg voor het implementeren van een beleid met betrekking tot het 

 

aannemen van personeel als gevolg van waarvan eenieder (ongeacht sekse, geloof, huidskleur etc.) gelijkwaardig zal worden behandeld. 

 

k. Samenwerking met andere organisaties 

 

SVV Scheveningen zal binnen haar mogelijkheden samenwerken met andere betrokken organisaties in het tegengaan van racisme en discriminatie en dienaangaande partnerships sluiten. Voorts zal de vereniging samenwerken met haar supporters in het tegengaan van racisme en discriminatie.

 

MMF
Scheveningen Merchandise

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tweets van SVVSchev

Tweets van SchevZAT1